Świadczenie alimentacyjne kojarzy się przeważnie z przekazywaniem środków na dziecko, które jest wychowywane wyłącznie przez jednego z rodziców. Okazuje się jednak, że o alimenty można ubiegać się również w innych przypadkach. Taką pomoc można otrzymać chociażby po rozwodzie z orzeczeniem o winie, kiedy wskutek zakończenia związku strona pokrzywdzona znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

Jak otrzymać alimenty na dziecko?

Wychowywanie dziecka bądź dzieci tylko przez jednego rodzica nie jest zadaniem łatwym z wielu względów. Problemy pojawiają się nierzadko również w sferze finansowej, kiedy brakuje środków pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby bytowe małoletnich. W takiej sytuacji rodzic sprawujący nad nimi opiekę może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, dla którego są to dzieci biologiczne, bądź przysposobione.

Aby uzyskać prawo do pobierania świadczenia alimentacyjnego, niezbędne jest wydanie przez sąd stosownego orzeczenia. W tym celu należy złożyć odpowiednio skonstruowany wniosek, w którym uzasadnimy potrzeby naszych dzieci oraz warunki, w jakich są one obecnie wychowywane. Podczas całego postępowania dobrze jest mieć wsparcie specjalisty. Taką pomoc może zapewnić Kancelaria Adwokacka Agnieszki Sumińskiej z Płocka, która świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego. O alimenty można starać się jednak nie tylko na dzieci. Kiedy jeszcze i od kogo uzyskuje się takie świadczenie?

Czy można otrzymać alimenty od byłego małżonka?

Rozwód nierzadko jest przyczyną pojawienia się problemów finansowych u jednej ze stron. Może to wynikać np. z przeprowadzonego podziału majątku. Jeżeli w postępowaniu rozwodowym ustalona została wina jednego z małżonków za rozpad związku, to strona pokrzywdzona może ubiegać się o alimenty. Jest to zasadne jednak wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku rozwodu nastąpiło znaczące pogorszenie warunków bytowych partnera, który jednocześnie nie był odpowiedzialny za rozwiązanie małżeństwa. Taki jest też powód przy ubieganiu się o alimenty od dzieci.

Świadczenie alimentacyjne może być bowiem wypłacane przez dorosłe już dzieci na rzecz ich rodziców. W takich postępowaniach także dobrze jest zdecydować się na pomoc prawną adwokata z doświadczeniem w zakresie prawa rodzinnego. Dzięki temu niełatwe sprawy, które są często pełne emocji dla obu stron, będą rozwiązywane w sposób zapewniający satysfakcjonujące orzeczenie sądu i tym samym zasądzenie pożądanych alimentów w wysokości pozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.